Wednesday, August 6, 2008

Doel Natural Reserve

Doelpolder Noord en Brakke Kreek
Een sluis in de Scheldedijk laat een beperkte

hoeveelheid brak water toe in de Doelpolder Noord,

waardoor een lichtzoute getijdenkreek (36ha) ontstaat.
Talloze weidevogels als grutto, zomertaling
en tureluur vinden hier een geschikt broedgebied.
In de winter kan je steltlopers, eenden en ganzen
zien neerstrijken om voedsel te zoeken.
Source:scheldenet.nl

Schor Ouden Doel... (NL)
by natuurpuntwal.be

… het buitendijks gebied tot aan de Schelde is een brakwaterschor…

counter